hÁltalános Szerződési Feltételek

BEVEZETÉS:

Jelen ÁSZF tartalmazza a www.neveltebb.hu honlapon (a továbbiakban „Honlap”) nyújtott szolgáltatások igénybevételének és a Honlap használatának feltételeit, módját, valamint a Honlapon nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő személy (a továbbiakba „Felhasználó/Ön/Fogyasztó/Jelentkező/Kutyatulajdonos”) és a II. pontban megjelölt valamely Szolgáltató között alkalmazandó általános szerződési feltételeket.

A Honlap célja a NeveltEBb kutyaiskola szolgáltatásainak nyújtása, amelynek keretében a kutyatulajdonosok különböző programokra jelentkezhetnek a kutyáikkal.

A jelentkezés elküldése elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül. A Honlapon keresztül kötött szerződés nem kerül iktatásra, utólagosan nem hozzáférhető, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett megrendelési/jelentkezési adatok igazolják. A Honlap működésével a jelentkezés folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő linken: https://neveltebb.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

A SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

Hegedüs Krisztina e.v. (lakóhely: 8912 Nagypáli, Millenniumi körút 53., nyilvántartási szám: NAIH-113785/2017; adószám: 67061985-1-40),

összefoglaló kifejezéssel a továbbiakban: „Szolgáltató”.

 1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:
 1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseire. Az adózási feltételekre az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törtvény az irányadó. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 2. A jelen ÁSZF 2022. április 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A Szolgáltató az ÁSZF-módosításáról szóló hirdetményét annak hatálybalépését 10 nappal megelőzően a honlapján közzéteszi.
  A Felhasználó felelőssége, hogy a módosítás tartalmát megismerje, arról a Honlapon tájékozódjon
 3. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domainnév alá helyezze át. Felhasználók a Honlap használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a Honlap használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
 4. Felhasználó valamely szolgáltatás igénybevételével az általa megadott valamennyi adat, a számlát kiállító egyes Szolgáltató általi tárolásához kifejezetten hozzájárul.
 5. A Szolgáltató a jelen ÁSZF-et, a Honlapon nyújtott szolgáltatásainak árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja. A módosítás a hatályba lépést követő rendelésekre érvényes. Tehát minden változtatás, amely az Ön visszaigazolt jelentkezése után következik be, nem fogja érinteni az adott jelentkezését, kivéve, ha a változtatást törvény írja elő számunkra.
 6. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Honlap terjesztésének tekintetében. Tilos a Honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 • JELENTKEZÉS SZOLGÁLTATÁSRA A HONLAPON
 1. A Honlap tartalmának jelentős része elérhető minden Felhasználó számára, regisztráció nélkül is. A szolgáltatásokra történő jelentkezés/megrendelés a jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével jön létre.
 2. A “Jelentkezési lap” linkre kattintást követően megjelenő felületen Felhasználó megadhatja a felhasználói adatokat.
 3. Az Jelentkezési lap felületen látható adatlapot a Felhasználó értelemszerűen, a valós adatainak megfelelően tölti ki.
 4. A jelentkezés feltétele az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató elolvasása, valamint elfogadása. Az „Elfogadom az ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatót” felirat mellett található jelölőnégyzet bejelölésével, majd a „jelentkezés elküldése” linkre történt kattintással Felhasználó kijelenti, hogy az ÁSZF és Adatkezelési Tájékoztatót elolvasta, tartalmukat megértette, azokat érvényesen elfogadja, s az általa adott adatainak kezeléséhez kifejezetten hozzájárul, a GDPR tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi és megadja a szükséges hozzájárulását.
 5. A véglegesítését követően Szolgáltató Felhasználó által megadott e-mail címre visszaigazolást küld.
 6. Felhasználó a jelentkezés során köteles a saját, valós adatait megadni. A jelentkezés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
 7. A Szolgáltatót a Jelentkező által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 8. A Jelentkező a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő, szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott vagyoni és nem vagyoni károkért.

A SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

 1. Szolgáltató a Honlapon a NeveltEBb kutyaiskola különböző szolgáltatásainak igénybevételére biztosít lehetőséget.
 2. A megjelenített szolgáltatásokra online lehet jelentkezni. A szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát.
 3. A Honlapon elérhető szolgáltatások fotói, jellemzői, egyéb vonatkozó lényeges információk, az érintett szolgáltatás oldalán kerülnek feltüntetésre.
 4. A Weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a szolgáltatás leírását, lényeges információkat. A szolgáltatások adatlapján megjelenített képek illusztrációként szerepelnek. Amennyiben bármely szolgáltatásunkkal kapcsolatban több információra van szüksége, kérjük, hogy írjon az neveltebb@gmail.com e-mail címre.
 5. Amennyiben kedvezményes ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
 6. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást hibás áron nyújtani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szolgáltatásnyújtást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat rendelési szándékától.
 7. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a szolgáltatás valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Ptk. alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.
 1. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE
 1. A Honlapon történő szolgáltatás vásárlás elektronikus úton leadott jelentkezéssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
 2. A Jelentkező az egyes szolgáltatások megrendelésénél különböző információkat ad meg, többek között a kutya neve, fajtája, születési ideje, időpontot választ, tanfolyamoknál részvétel módja stb.
 3. A szolgáltatások igénybevételének létszámkorlátja van. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a létszámon felüli Fogyasztóktól a szolgáltatás igénybevételét megtagadja, és egy másik időpontban biztosítsa számukra a szolgáltatás igénybe vételének lehetőségét.
 4. A Jelentkező kiválasztja a fizetési módot, melynek típusai a következők:

Fizetési módok:

 • Fizetés készpénzben: lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a NeveltEBb kutyaiskola helyszínén teljesítse készpénzben a megrendelt szolgáltatás igénybevételekor.
 • Fizetés átutalással: a Felhasználó a szolgáltatás megrendelése során a díjbekérőn feltüntetett bankszámlaszámra történő utalással véglegesíti a szerződést.
 • A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás díjából a jelentkezés megerősítése érdekében előleget kérjen. Az előleg a tanfolyami díjba beszámít.
 1. A fizetendő végösszeg a jelentkezés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát elektronikus úton továbbítjuk az illetékes Szolgáltató a Jelentkező részére.
 2. Az adatok megadását követően a Felhasználó a ”Jelentkezés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, jelentkezéssel kapcsolatos kívánságát.
 3. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a jelentkezési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.
 4.  Felhasználó e-mail-ben a jelentkezés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás a jelentkezés elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, mind a Szolgáltató mind pedig a Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg a megrendelés során, vagy az e-mail fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
 5. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán visszaigazolás, az szerződés nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Jelentkezőt a szolgáltatás részleteiről. Amennyiben a Jelentkező a megrendelés rögzítése után hibás adatot észlel a második e-mail értesítésben, azt haladéktalanul köteles jelezni a Szolgáltató felé.
 6. A Szerződés akkor sem jön létre, amennyiben a Felhasználó jelentkezése meghaladja a szolgáltatás igénybevételével elérhető létszámot. Erről a Szolgáltató a Felhasználó részére tájékoztatást küld.
 7. Egyéni foglalkozásnál, ha a Fogyasztó megfizette a foglalkozás díját, de nem jelenik meg a megbeszélt időpontban, és nem mondja le azt legfeljebb a foglalkozást megelőző 48 órával, a foglalkozás megtartottnak minősül. 
 8.  A Szolgáltató fenntartja a jogot a szerződéstől való elállástól, ha a Fogyasztó többszöri esetben sem mondja le a foglalkozást, és nem jelenik meg rajta.

ELÁLLÁS JOGA

 1. Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendeletben foglalt elállási jog csak azon megrendelőket illeti meg, akik a Ptk. szerint fogyasztónak minősülnek. A Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja szerint „fogyasztó”: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (a továbbiakban „fogyasztó”).
 2. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá az előző pontban hivatkozott Korm. rendelet szabályozásának megfelelően a Megrendelő a szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől.
 3. A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát a szolgáltatás teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.
 4. A fogyasztó a szolgáltatás megkezdését megelőző 14 napon belül áll el a szolgáltatás igénybevételétől, úgy megfizetett szolgáltatási díjat nem követelheti vissza.
 5.  Szolgáltató az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 munkanapon belül visszatéríti az esetlegesen már kifizetett összeget a Fogyasztó részére.
 6. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
 7. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen ÁSZF-ben található elérhetőségeken.
 8. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.
 9. Elállási jog gyakorlásának a menete:
 • Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein írásban jelezni.
 • Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a szerződés megkötésétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email-en keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét vesszük figyelembe.
 • VEGYES RENDELKEZÉSEK
 1. A Honlap olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 2. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
 3. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 4. Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
 5.  Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
 6. A Szolgáltató adatkezelési gyakorlatáról az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, amely a Honlapon elérhető.
 7. Egyéni foglakozásoknál, ha a Fogyasztó megfizette a szolgáltatás díját, de nem jelenik meg a foglalkozáson, és azt nem mondja le a foglalkozást megelőző legfeljebb 48 órával, akkor a szolgáltató a foglalkozást megtartottnak minősíti.
 8. A Szolgáltató fenntartja a jogot a szerződéstől való elállástól, ha a Fogyasztó többszöri esetben sem mondja le a szolgáltatást, a 7. pontban említett feltételek szerint.
 9. Csoportos foglakozások esetén, ha a Fogyasztó megfizette a szolgáltatás díját, de nem jelenik meg a foglalkozáson, akkor annak pótlását nem kérheti, és a mulasztásból eredő hátrányok (lemaradás stb.) miatt a Szolgáltatót felelősség nem terheli.
 10. Ha rossz idő vagy betegség és egyéb okok miatt az előre megegyezett időpontban elmarad a foglalkozás, akkor azt egyéni tréning esetén egy másik időpontban, csoportos képzés eseten a következő héten kerül megtartásra, a korábban kiírt időpontban.
 • PANASZKEZELÉS RENDJE
 1. Kutyaiskolánk célja, hogy valamennyi szolgáltatást megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy kifogásait a fenti telefonszámon, e-mail címen, vagy levél útján közölheti.
 2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Kutyatulajdonos a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Fogyasztónak.
 3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül érdemben megvizsgálja és írásban megválaszolja postai úton. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 4. Tájékoztatjuk, hogy a Szolgáltatónál magatartási kódex nem áll rendelkezésre.
 5. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:
 6. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz: A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Zala Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu
 7. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre indult eljárásában az azonos hatáskörű hatóságok közül az a hatóság jár el, amelynek illetékességi területén
 1. a) az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában értesítési címe, illetve székhelye, telephelye, fióktelepe van,
 2. b) a tevékenységet gyakorolják vagy gyakorolni kívánják, vagy
 3. c) a jogellenes magatartást elkövették.
 4. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése.

 

 1. SZELLEMI TULAJDONJOGOK
 1. A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jog jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon megjelenített, nem Felhasználóktól származó valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást)
 2. Szolgáltató valamennyi, a Honlapon szereplő, nem Felhasználótól származó védjegy (márkanév, logo stb.) – különösen a „NeveltEBb” megjelölés – használatára jogosult.
  A regisztráció, a Honlap használata, illetve az Általános Szerződési Feltételek egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.
 3. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
 4. A Honlapról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott Honlapra való hivatkozással lehet.
 5. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére.
 6. Tilos a Honlap tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Honlapon vagy azok bármely része módosítható ,vagy indexelhető.
 7. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.